نام کاربری
پست الکترونیک
رمز عبور
تکرار رمز عبور جدید
نوع حساب کاربری
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی خرید و فروش خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی خرید و فروش خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..،، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی نمایشگاه خودرو ، مراکز فروش خودرو و ..  امکان ارسال آگهی برای خرید ویا فروش خودرو میباشد و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی مراکز فروش خودرو ، ارسال آگهی برای خرید ویا فروش، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی نمایندگان انحصاری خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی نمایندگان انحصاری خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی خدمات پس از فروش و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی خدمات پس از فروش، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی قطعات، لوازم یدکی و مجموعه های خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی قطعات، لوازم یدکی و مجموعه های خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی تجهیزات و لوازم تزئینی خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی تجهیزات و لوازم تزئینی خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی تعمیرات و سرویس خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی تعمیرات و سرویس خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی بیمه خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی بیمه خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی لیزینگ خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی لیزینگ خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی امداد خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی امداد خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی انجمن ها و اتحادیه های خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی انجمن ها و اتحادیه های خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی نشریات ، مجلات و رسانه خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی نشریات ، مجلات و رسانه خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی استخدام و همکاری و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی استخدام و همکاری، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط ، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی مراکز عمومی خودرویی و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی مراکز عمومی خودرویی، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی سایر خدمات خودرویی و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی سایر خدمات خودرویی، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری برای استفاده از امکانات عمومی پورتال ایران اینفوکار شامل امکانات زیر میباشد  :
علاقه مندی ها،  جدول مقایسه، ذخیره جستجو ، استفاده از منابع خودرویی، و..
این نوع حساب کاربری برای اشخاص و یا شرکتها و سازمانهایی مناسب است که قصد معرفی محصولات و یا معرفی خدمات بدون محدودیت تعداد آگهی و برخورداری از کلیه امکانات ایران اینفوکاررا دارند. بطوریکه ازهر گروه یک آگهی میتوانند ارسال کنند.
شامل : خرید و فروش خودرو، نمایندگان حودرو، مراکز فزوش، قطعات و لوازم یدکی و مجموعه های خودرو،  خدمات پس از فروش، تعمیرات و سرویس، تجهیزات و لوازم جانبی، بیمه خودرو، انجمن ها و اتحادیه ها، لیزینگ، نشریات، امداد، استخدام و همکاری ، ارسال بنر تبلیغاتی و..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی حمل و نقل و بازرگانی خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی حمل و نقل و بازرگانی خودرو، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط و..، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما مانند : www.iraninfocar.com/ali، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
این نوع حساب کاربری جهت ارسال آگهی کرایه خودرو و شامل امکانات زیر میباشد  :
ارسال آگهی استخدام و همکاری، اختصاص صفحه وب اختصاصی بنام شما، گالری تصاویر و فیلم محصولات و خدمات، فرم ارسال پیام به شما، فرم ارتباط ، پیامهای ارسالی، علاقه مندی ها، جستجو ذخیره شده، بسته های خدماتی من، تاریخچه پرداختها، جدول مقایسه،..
خرید و فروش لوازم متفرقه خودرویی- جمعه بازار
آدرس شخصی
http://infocars.ir/
توجه : استفاده از کاراکترهای لاتین، حروف و یا اعداد مجاز میباشد
کد امنیتی
با کلیک بر روی تصویر، کد امنیتی به روز میشود.
آگهی هایی که مقایسه میشوند :
هیچ آگهی برای مقایسه وجود ندارد
عضویت / ورود