اعلام لیست جدید قیمت کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا – تیر ۹۶با توجه به نهایی شدن نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۶ و همچنین بـا عنایـت بـه رعایـت نـرخ‌هـای اعلامـی بـر اسـاس تاییدیـه شورای محترم رقابت، قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا به شرح ذیل اعلام می گردد. در این بخشنامه خودروهایی مانند آریو، ۱ تا ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.


 اعلام  لیست جدید قیمت کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا - تیر 96نرخ های درج شده از تاریخ ۲۸ خردادماه ۹۶ قابل اجرا می‌باشند.لیست قیمت کلیه محصولات شرکت سایپا به تفکیک گروه تولیدی به شرح زیر می باشد :


 اعلام  لیست جدید قیمت کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا - تیر 96


 اعلام  لیست جدید قیمت کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا - تیر 96


 اعلام  لیست جدید قیمت کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا - تیر 96


 اعلام  لیست جدید قیمت کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا - تیر 96